Muzyka Dawna w Pałacu Paca

JERZY ŻAK
L u t n i a   B a r o k o w a


p r o g r a m   k o n c e r t u

Silvius Leopold WEISS (1687-1750)
SONATA g-moll, Weiss SW 51:
Allemande --- Courante --- Bourrée --- Polonoise --- Menuet --- Presto

Johann Adolf HASSE (1699-1783)
Sinfonia del Opera Solimann (rękopis, tabulatura z 1755 r.)
Gia so chi amar degg'io (aria z opery Solimann)
Perfidi (aria z opery Cyrus)
A la Polacca (Baltisches Lautenbuch)

- - - - - - - - p r z e r w a   interval

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
SONATA I. g-moll, BWV 1001:
Adagio --- Fuga allegro --- Siciliana --- Presto

Bernhard Joachim HAGEN (1720-1787)
SONATA Es-dur (Bayreuth/Ansbach, ok. 1760-1770):
Maestoso --- Affetuoso --- Allegretto

- - - - - - - -
* Jerzy Żak gra na lutni barokowej zbudowanej przez Wojciecha Łukasza w Warszawie w 1990 r. - wg instrumentu Martina Hoffmanna z 1699 r.