INFORMATOR   INWENTARYZATORÓW   MUZEALNYCH

Witamy wszystkich Kolegów Inwentaryzatorów Muzealnych w Polsce na stronie internetowej, na której będą przekazywane komunikaty, sprawozdania ze zjazdów inwentaryzatorów oraz wzory używanych umów.

Dział Głównego Inwentaryzatora Zamku Królewskiego w Warszawie
Krystyna Łubieńska
tel. (22) 657 21 51, fax (22) 657 21 52
e-mail: inwent@zamek-krolewski.art.pl


Aktualne przepisy dotyczące ewidencjonowania, przechowywania i przenoszenia zbiorów w muzeach polskich:
1. Ustawa o muzeach z dnia 21.11.1996 r. [Dz.U.Nr5 poz.24 z 1997 r.]
2. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30.08.2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach [ Dz.U.Nr 202 poz.2073 z 2004 r.]
3. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie warunków przenoszenia muzealiów [Dz.U. nr 21 poz. 175 z 2005 r.]
4. Ustawa z dnia 23.07. 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [Dz.U. nr 162 poz. 1568 z 2003 r.].
5. Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 października 2003 w sprawie zabezpieczenia zbiorów w muzeach przed pożarami, kradzieżami i innymi niebezpieczeństwami grożącymi zniszczeniem lub utratą muzealiów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia. [ Dz.U. nr 193 poz. 1892]


I .   W z o r y   u m ó w  
używanych w Muzeum Narodowym w Warszawie

1. Umowa użyczenia dóbr kultury na wystawę
2. Umowa najmu dóbr kultury

3a. Umowa darowizny z przeniesieniem praw autorskich
3b. wersja angielska

4a. Umowa darowizny bez przeniesienia praw autorskich
4b. wersja angielska

5a. Umowa sprzedaży z przeniesieniem praw autorskich
5b. wersja angielska

6a. Umowa sprzedaży bez przeniesienia praw autorskich
6b. wersja angielska


II .   I n f o r m a c j e,   komunikaty,   sprawozdania

INFORMATOR nr 4
Konferencje zagraniczne:
- III Konferencja Europejska Inwentaryzatorów w 2002 r. w Rzymie
- IV Konferencja Europejska Inwentaryzatorów w 2004 r. w Wolfsburgu

INFORMATOR nr 3
Dyskusja na temat nowych regulacji prawnych dotyczących postępowania ze zbiorami muzealnymi

INFORMATOR nr 2
Sprawozdanie z II Ogólnopolskiego Zjazdu Głównych Inwentaryzatorów, Nieborów, 22-23 listopada 2001 (sprawozdanie opracowała Aneta Kołodziejczuk, Dział Głównego Inwentaryzatora, Muzeum Narodowe w Warszawie).

INFORMATOR nr 1
- Sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Zjazdu Głównych Inwentaryzatorów, Wojnowice, 30-31 maja 2001 (sprawozdanie przygotowała Jolanta Wybraniec Krzywka, Dział Głównego Inwentaryzatora, Muzeum Narodowe we Wrocławiu).
- List Romualda Nowaka, Przewodniczącego Komisji Muzeów przy Zarządzie Głównym SHS, informujący o przyjęciu grupy Głównych Inwentaryzatorów do Stowarzyszenia Historyków Sztuki, jako podkomisji doradczej Komisji Muzeów.


III .   K o n t a k t

- Muzeum Narodowe we Wrocławiu:
Pl. Powstańców Warszawy 5,
tel. (71) 343 36 39, 344 23 44
- Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Zarząd Główny:
Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa,
tel. (22) 831 37 73, 635 87 01, fax (22) 635 90 74

Z A P R A S Z A M Y !Powrót do strony głównej kolekcji muzealnych