KULTURA I SZTUKA
 1. Działalność kulturalna
 Dz.U.97.110.721 -j.t.     ustawa 91.10.25
  Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.
 Dz.U.92.20.80    rozp. 92.02.17
  Sposób prowadzenia rejestru instytucji kultury.
 Dz.U.99.26.234    rozp. 99.03.09
  Wymagania kwalifikacyjne i tryb stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 M.P.92.10.70    zarz. 92.03.02
  Ramowy regulamin konkursu na dyrektora instytucji kultury.
 Dz.U.98.166.1218    rozp. 98.12.29
  Ustalenie listy samorządowych instytucji kultury, w których powołanie i odwołanie dyrektora wymaga zasięgnięcia opinii ministra właściwego do spraw kultury.
 Dz.U.92.79.403    rozp. 92.10.12
  Rozciągnięcie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
 Dz.U.98.107.675    rozp. 98.08.10
  Rozciągnięcie przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
 Dz.U.99.21.185    rozp. 99.01.06
  Szczegółowe zasady wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenie ich wykazu.
 Dz.U.98.106.668  art.145 ustawa 98.07.24
  Zmiana niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.
 Dz.U.98.148.970    rozp. 98.12.08
  Wykaz instytucji kultury wpisanych do rejestrów prowadzonych przez ministrów i kierowników urzędów centralnych, nie podlegających przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego ze względu na ogólnonarodowy charakter zadań przez nie wykonywanych.
 Dz.U.98.148.971    rozp. 98.12.08
  Wykaz instytucji kultury o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez wojewodów, podlegających przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia, w ramach zadań własnych.
 Dz.U.89.29.155  art.26 ustawa 89.05.17
  Gwarancje wolności sumienia i wyznania.
 M.P.85.23.177    zarz. 85.07.15
  Funkcje konsulów w zakresie rozwijania i pogłębiania współpracy gospodarczej, naukowo-techniczej i kulturalnej między Polską Rzecząpospolitą Ludową a państwem przyjmującym.
 Dz.U.82.14.112    ustawa 82.05.04
  Urząd Ministra Kultury i Sztuki.
 Dz.U.83.32.150    rozp. 83.04.25
  Szczegółowy zakres i tryb działania Ministra Kultury i Sztuki.
 Dz.U.98.24.128    rozp. 98.02.18
  Nadanie statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki.
 Dz.U.83.38.173    ustawa 83.07.14
  Narodowy zasób archiwalny i archiwa.
 Dz.U.95.23.121    ustawa 95.01.05
  Fundacja - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.
 M.P.95.56.626    obw. 95.10.24
  Ogłoszenie statutu fundacji - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.
 Dz.U.97.115.741  art.202 ustawa 97.08.21
  Gospodarka nieruchomościami.
 Dz.U.82.29.205    rozp. 82.09.02
  Bezpieczeństwo i higiena pracy w instytucjach artystycznych.
 Dz.U.96.65.319    rozp. 96.05.16
  Określenie warunków zatrudniania i powierzania innej pracy zarobkowej cudzoziemcom w ramach usług artystycznych.
 Dz.U.97.100.619    rozp. 97.08.05
  Określenie zakresu twórczych prac projektowych oraz tryb przeprowadzania konkursu na twórcze prace projektowe i prace z zakresu działalności twórczej w dziedzinie kultury i sztuki.
 
 2. Ochrona dóbr kultury
 Dz.U.62.10.48    ustawa 62.02.15
  Ochrona dóbr kultury.
 Dz.U.63.19.101    rozp. 63.04.23
  Prowadzenie rejestru zabytków i centralnej ewidencji zabytków.
 Dz.U.65.31.206    rozp. 65.06.30
  Tryb zgłaszania wniosków oraz wydawania zaświadczeń i zezwoleń na wywóz za granicę dóbr kultury.
 M.P.65.39.221    okól. 65.06.30
  Określenie przedmiotów nie stanowiących dóbr kultury.
 M.P.63.17.97    zarz. 63.01.26
  Społeczna opieka nad zabytkami.
 Dz.U.94.16.55    rozp. 94.01.11
  Zasady i tryb udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunki ich prowadzenia i kwalifikacje osób, które mają prawo prowadzenia tej działalności.
 Dz.U.95.120.580    rozp. 95.10.10
  Tryb, rodzaj i wysokość udzielania nagród za znaleziska i wykopaliska archeologiczne.
 Dz.U.63.32.183    rozp. 63.07.10
  Szczegółowy tryb postępowania przy przejmowaniu zabytków ruchomych na własność Państwa.
 M.P.78.37.142    uchw. 78.12.08
  Wykorzystanie zabytków nieruchomych na cele użytkowe.
 M.P.94.50.412    zarz. 94.09.08
  Uznanie za pomnik historii.
 M.P.94.50.413    zarz. 94.09.08
  Uznanie za pomnik historii.
 M.P.94.50.414    zarz. 94.09.08
  Uznanie za pomnik historii.
 M.P.94.50.415    zarz. 94.09.08
  Uznanie za pomnik historii.
 M.P.94.50.416    zarz. 94.09.08
  Uznanie za pomnik historii.
 M.P.94.50.417    zarz. 94.09.08
  Uznanie za pomnik historii.
 M.P.94.50.418    zarz. 94.09.08
  Uznanie za pomnik historii.
 M.P.94.50.419    zarz. 94.09.08
  Uznanie za pomnik historii.
 M.P.94.50.420    zarz. 94.09.08
  Uznanie za pomnik historii.
 M.P.94.50.421    zarz. 94.09.08
  Uznanie za pomnik historii.
 M.P.94.50.422    zarz. 94.09.08
  Uznanie za pomnik historii.
 M.P.94.50.423    zarz. 94.09.08
  Uznanie za pomnik historii.
 M.P.94.50.424    zarz. 94.09.08
  Uznanie za pomnik historii.
 M.P.94.50.425    zarz. 94.09.08
  Uznanie za pomnik historii.
 M.P.94.50.426    zarz. 94.09.08
  Uznanie za pomnik historii.
 Dz.U.99.39.391    rozp. 99.02.16
  Zasady organizacji wojewódzkich oddziałów Służby Ochrony Zabytków.
 Dz.U.98.166.1207    rozp. 98.12.31
  Nadanie statutu Urzędowi Generalnego Konserwatora Zabytków.
 Dz.U.98.166.1206    rozp. 98.12.31
  Sposób tworzenia Urzędu Generalnego Konserwatora Zabytków.
 Dz.U.94.89.414  art.9, 39 ustawa 94.07.07
  Prawo budowlane.
 Dz.U.72.47.298 -j.t.   art.6, 7 ustawa 59.01.31
  Cmentarze i chowanie zmarłych.
 M.P.67.14.69    zarz. 67.02.20
  Sposób przechowywania znalezionych przedmiotów o wartości naukowej lub artystycznej.
 Dz.U.95.64.332  §3 rozp. 95.06.05
  Wymagania, jakim powinny odpowiadać oceny oddziaływania autostrady na środowisko, grunty rolne i leśne oraz na dobra kultury objęte ochroną.
 M.P.97.36.345    zarz. 97.06.16
  Powołanie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Rewaloryzacji Miast Historycznych.
 
 3. Muzea
 Zobacz też:
MUZEA
 4. Uprawnienia twórców i działaczy kultury
 Dz.U.92.35.151    rozp. 92.03.31
  Zasady wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury.
 Dz.U.99.45.446    rozp. 99.04.23
  Zasady wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.
 Dz.U.83.60.274    rozp. 83.10.29
  Dodatkowe płatne urlopy dla niektórych pracowników zatrudnionych w muzeach martyrologicznych.
 
 5. Nagrody, stypendia i odznaki w dziedzinie kultury i sztuki
 Dz.U.97.110.721 -j.t.   art.7-7(b) ustawa 91.10.25
  Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.
 Dz.U.96.155.764    rozp. 96.12.09
  Szczegółowe zasady, tryb i wysokość przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 Dz.U.96.155.765    rozp. 96.12.09
  Szczegółowe zasady, tryb i wysokość przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.
 Dz.U.93.19.83    rozp. 93.02.22
  Tryb i zasady nadawania odznaki "Zasłużony Działacz Kultury" oraz ustalenie jej wzoru i sposobu noszenia.
 Dz.U.94.54.220    rozp. 94.04.12
  Ustanowienie odznaki honorowej "Zasłużony dla Kultury Polskiej", ustalenie jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.
 Dz.U.62.10.48  art.72 ustawa 62.02.15
  Ochrona dóbr kultury.
 M.P.63.90.425    zarz. 63.10.22
  Ustalenie wzoru odznaki "Za opiekę nad zabytkami", trybu jej nadawania oraz sposobu wręczania i noszenia.
 M.P.54.A-48.663    uchw. 54.05.08
  Nagrody dla kierowników punktów bibliotecznych publicznych bibliotek powszechnych.
 
 6. Umowy międzynarodowe w dziedzinie kultury i sztuki
 Dz.U.35.84.515    um.m. 1886.09.09
  Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych. Berno.1886.09.09, Berlin.1908.11.13, Rzym.1928.06.02.
 Dz.U.90.82.474 -zał.     um.m. 71.07.24
  Akt paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych. Paryż.1971.07.24.
 Dz.U.97.125.800    um.m. 61.10.26
  Międzynarodowa konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych. Rzym.1961.10.26.
 Dz.U.58.63.311 -j.t.     um.m. 45.11.16
  Konwencja dotycząca utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury. Londyn.1945.11.16.
 Dz.U.71.8.88 -zał.     um.m. 58.12.05
  Konwencja dotycząca międzynarodowej wymiany wydawnictw. Paryż.1958.12.05.
 Dz.U.74.20.106    um.m. 70.11.17
  Konwencja dotycząca środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury. Paryż.1970.11.17.
 Dz.U.57.46.212 -zał.     um.m. 54.05.14
  Konwencja o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego wraz z Regulaminem wykonawczym do tej Konwencji oraz Protokół o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego. Haga.1954.05.14.
 Dz.U.75.9.49 -zał.     um.m. 67.07.14
  Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej. Sztokholm.1967.07.14.
 Dz.U.76.32.190 -zał.     um.m. 72.11.16
  Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Paryż.1972.11.16.
 Dz.U.78.8.28 -zał.     um.m. 71.07.24
  Powszechna konwencja o prawie autorskim. Genewa.1952.09.06. Paryż.71.07.24.
 Dz.U.88.38.296 -zał.     um.m. 86.04.22
  Porozumienie o współpracy i pomocy wzajemnej w sprawie zatrzymywania i zwrotu dóbr kultury nielegalnie przewożonych przez granice państw. Plowdiw.1986.04.22.
 Dz.U.90.8.44    um.m. 54.12.19
  Europejska konwencja kulturalna. Paryż.1954.12.19.
 Dz.U.96.120.564    um.m. 92.01.16
  Europejska Konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawiona). La Valetta.1992.01.16.
 Dz.U.37.83.601    um.m. 33.10.11
  Konwencja dla ułatwiania międzynarodowego obiegu filmów, mających charakter wychowawczy. Genewa.1933.10.11.
 Dz.U.72.39.253    um.m. 66.06.25
  Afganistan-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Kabul.1966.06.25.
 Dz.U.93.88.404    um.m. 93.05.04
  Albania-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1993.05.04.
 Dz.U.67.12.49    um.m. 64.07.22
  Algieria-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Algier.1964.07.22.
 Dz.U.87.16.95    um.m. 84.10.02
  Argentyna-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Buenos Aires.1984.10.02.
 Dz.U.73.29.161    um.m. 72.06.14
  Austria-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Wiedeń.1972.06.14.
 Dz.U.75.30.158    um.m. 74.10.18
  Belgia-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1974.10.18.
 Dz.U.66.41.246    um.m. 65.03.05
  Benin-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Cotonou.1965.03.05.
 Dz.U.96.76.365    um.m. 95.11.27
  Białoruś-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty. Warszawa.1995.11.27.
 Dz.U.93.114.500    um.m. 91.07.29
  Brazylia-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Brasilia.1991.07.29.
 Dz.U.93.124.565    um.m. 93.02.25
  Bułgaria-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1993.02.25.
 Dz.U.88.31.222    um.m. 86.09.30
  Chiny-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Pekin.1986.09.30.
 Dz.U.98.54.346    um.m. 95.09.14
  Chorwacja-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji. Zagrzeb.1995.09.14.
 Dz.U.74.23.136    um.m. 73.02.01
  Cypr-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury. Nikozja.1973.02.01.
 Dz.U.92.42.184    um.m. 91.09.16
  Czechosłowacja-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Praga.1991.09.16.
 Dz.U.61.2.5    um.m. 60.06.08
  Dania-Polska. Umowa kulturalna. Kopenhaga.1960.06.08.
 Dz.U.58.42.196    um.m. 57.02.02
  Egipt-Polska. Umowa kulturalna. Kair.1957.02.02.
 Dz.U.95.15.75    um.m. 92.07.02
  Estonia-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Tallin.1992.07.02.
 Dz.U.82.36.234    um.m. 78.12.12
  Etiopia-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Warszawa.1978.12.12.
 Dz.U.73.41.247    um.m. 73.03.08
  Finlandia-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej oraz w dziedzinach pokrewnych. Warszawa.1973.03.08.
 Dz.U.47.62.363    um.m. 47.02.19
  Francja-Polska. Konwencja dotycząca współpracy intelektualnej. Paryż.1947.02.19.
 Dz.U.74.22.129    um.m. 73.03.01
  Ghana-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Akra.1973.03.01.
 Dz.U.77.34.146    um.m. 76.03.31
  Grecja-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Ateny.1976.03.31.
 Dz.U.93.117.525    um.m. 93.04.20
  Gruzja-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Tbilisi.1993.04.20.
 Dz.U.67.28.130    um.m. 66.03.10
  Gwinea-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Konakry.1966.03.10.
 Dz.U.78.7.22    um.m. 77.05.27
  Hiszpania-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1977.05.27.
 Dz.U.68.17.107    um.m. 67.08.22
  Holandia-Polska. Umowa kulturalna. Warszawa.1967.08.22.
 Dz.U.58.57.281    um.m. 57.03.27
  Indie-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. New Delhi.1957.03.27.
 Dz.U.60.13.75    um.m. 59.04.02
  Irak-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Warszawa.1959.04.02.
 Dz.U.69.6.44    um.m. 68.05.13
  Iran-Polska. Umowa kulturalna. Teheran.1968.05.13.
 Dz.U.92.16.60    um.m. 91.05.22
  Izrael-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej. Jerozolima.1991.05.22.
 Dz.U.77.36.153    um.m. 73.01.18
  Jemen-Polska. Umowa kulturalna. Warszawa.1973.01.18.
 Dz.U.84.28.141    um.m. 77.11.16
  Jordania-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Amman.1977.11.16.
 Dz.U.57.20.99    um.m. 56.07.06
  Jugosławia-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Belgrad.1956.07.06.
 Dz.U.85.34.156    um.m. 84.08.06
  Kambodża-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1984.08.06.
 Dz.U.83.51.226    um.m. 81.03.10
  Kolumbia-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Bogota.1981.03.10.
 Dz.U.95.50.268    um.m. 93.06.09
  Korea Pld-Polska. Umowa kulturalna. Warszawa.1993.06.09.
 Dz.U.57.19.95    um.m. 56.05.11
  KRLD-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Phenian.1956.05.11.
 Dz.U.83.56.245    um.m. 79.10.31
  Kostaryka-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej, naukowej i technicznej. San Jose.1979.10.31.
 Dz.U.88.31.220    um.m. 87.06.17
  Kuba-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej, oświatowej i naukowej. Warszawa.1987.06.17.
 Dz.U.84.23.107    um.m. 82.11.15
  Kuwejt-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Kuwejt.1982.11.15.
 Dz.U.85.34.154    um.m. 79.09.18
  Laos-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Vientiane.1979.09.18.
 Dz.U.77.36.155    um.m. 76.10.14
  Libia-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Trypolis.1976.10.27.
 Dz.U.93.48.216    um.m. 90.03.19
  Luksemburg-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Luksemburg.1990.03.19.
 Dz.U.93.114.504    um.m. 92.07.01
  Łotwa-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej. Ryga.1992.07.01.
 Dz.U.64.35.228    um.m. 61.11.02
  Mali-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Bamako.1961.11.02.
 Dz.U.93.124.559    um.m. 90.12.11
  Malta-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Valetta.1990.12.11.
 Dz.U.76.37.218    um.m. 69.10.30
  Maroko-Polska. Umowa kulturalna. Rabat.1969.10.30.
 Dz.U.98.54.344    um.m. 97.06.12
  Meksyk-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie edukacji i kultury. Warszawa.1997.06.12.
 Dz.U.99.39.381    um.m. 97.12.10
  Mołdowa-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Kiszyniów.1997.12.10.
 Dz.U.74.34.197    um.m. 74.02.18
  Mongolia-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1974.02.18.
 Dz.U.77.30.129    um.m. 76.06.16
  Nigeria-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1976.06.16.
 Dz.U.59.38.232    um.m. 58.12.17
  Norwegia-Polska. Umowa kulturalna. Warszawa.1958.12.17.
 Dz.U.74.25.146    um.m. 73.02.02
  Pakistan-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej, naukowej i technicznej. Islamabad.1973.03.02.
 Dz.U.79.10.64    um.m. 78.02.17
  Panama-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Panama.1978.02.17.
 Dz.U.79.26.151    um.m. 77.11.04
  Peru-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Lima.1977.11.04.
 Dz.U.77.15.59    um.m. 75.09.30
  Portugalia-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1975.09.30.
 Dz.U.99.39.379    um.m. 97.07.14
  RFN-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Bonn.1997.07.14.
 Dz.U.94.36.133    um.m. 93.08.25
  Rosja-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty. Warszawa.1993.08.25.
 Dz.U.95.109.532    um.m. 94.06.23
  Rumunia-Polska. Umowa o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury. Warszawa.1994.06.23.
 Dz.U.95.62.320    um.m. 94.02.14
  Słowenia-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinach oświaty, kultury i nauki. Warszawa.1994.02.14.
 Dz.U.75.5.26    um.m. 73.02.18
  Syria-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Damaszek.1973.02.16.
 Dz.U.67.35.173    um.m. 66.04.27
  Tunezja-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej. Tunis.1966.04.27.
 Dz.U.95.106.521    um.m. 90.10.24
  Turcja-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury. Ankara.1990.10.24.
 Dz.U.96.114.543    um.m. 95.01.11
  Uzbekistan-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1995.01.11.
 Dz.U.74.42.252    um.m. 73.05.14
  Wenezuela-Polska. Umowa podstawowa o współpracy kulturalnej. Caracas.1973.05.14.
 Dz.U.93.123.552    um.m. 92.10.13
  Węgry-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Budapeszt.1992.10.13.
 Dz.U.93.125.571    um.m. 92.05.28
  Wietnam-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Warszawa.1992.05.28.
 Dz.U.79.20.114    um.m. 78.11.07
  Wlk.Bryt.iPn.Irl.-Polska. Konwencja o współpracy w dziedzinie kultury, oświaty i nauki. Londyn.1978.11.07.
 Dz.U.69.15.104    um.m. 65.03.25
  Włochy-Polska. Umowa kulturalna. Warszawa.1965.03.25.
 Dz.U.75.4.16    um.m. 74.10.04
  ZSRR-Polska. Porozumienie międzyrządowe o wzajemnej ochronie praw autorskich. Warszawa.1974.10.04.
 Dz.U.71.22.203    um.m. 70.12.14
  ZSRR-Polska. Umowa o współpracy kulturalnej i naukowej. Moskwa.1970.12.14.
 
 Odnośniki do hasła:
AUTORSKIE PRAWO
BIBLIOTEKI
KINEMATOGRAFIA