ujeżdżalnia, maneż, rajtszula, budynek z obszerną salą, przeznaczony do nauki jazdy konnej; w XVI-XVIII wieku często w obrębie rezydencji, w XVIII i XIX wieku w zespołach urządzeń wojskowych.

ulica, pas terenu miejskiego wydzielony do komunikacji kołowej i pieszej, najczęściej najważniejszy czynnik porządkujący zabudowę i określający układ przestrzenny miasta. Z ulicą związany jest zwykle układ podziemnych przewodów, tzw. infrastruktury.

urna, termin określający najczęściej naczynie związane z kultem zmarłych. W okresie społeczeństw pierwotnych naczynie zawierające prochy zmarłych (urna grzebalna, popielnica), często zdobione polichromią, ornamentem rytym, dekoracją plastyczną itp. W sztuce ogrodowej element dekoracyjny, o znaczeniu symbolicznym, stosowany głównie w ogrodach romantycznych dla wywołania odpowiedniego nastroju miejsca. [łac.]

uszak, wyodrębnione występami z linii obramienia okiennego lub drzwiowego zaakcentowanie jego górnych naroży.